Disclaimer

Disclaimer regeling OKF


Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De Opleiding Kwaliteit (OKF) (Haimé Consult BV i.s.m. Mirai Zorgvernieuwing) besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht en gebruik informatie
De Opleiding Kwaliteit (OKF) behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de OKF of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy verklaring
De Opleiding Kwaliteit (OKF) respecteert de privacy van haar bezoekers en studenten. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De Opleiding Kwaliteit (OKF) zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

De Opleiding Kwaliteit (OKF) spant zich ervoor in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan op deze website hieraan hun goedkeuring hebben verleend. Indien u hierover opmerkingen heeft, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@opleidingkwaliteit.nl.

Beperking van aansprakelijkheid
De Opleiding Kwaliteit (OKF) of daarbij aangesloten bedrijven, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, zal aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomstige, indirecte, of straffende beschadigingen, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site.

Alles op deze site wordt u aangeboden zoals het er staat. Noch de Opleiding Kwaliteit (OKF) noch daarbij aangesloten bedrijven garanderen de nauwkeurigheid van materiaal op deze site of dat het een bepaald doel past. Bovendien is de Opleiding Kwaliteit (OKF) niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door de Opleiding Kwaliteit (OKF) worden beheerd. De Opleiding Kwaliteit (OKF) neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. De Opleiding Kwaliteit (OKF) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Vragen
Heeft u vragen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, neem dan contact met ons op via e-mail: info@opleidingkwaliteit.nl.

Oktober 2019