Klachtenregeling

Klachtenregeling OKF

Deelnemer: de persoon die de Opleiding Kwaliteit volgt bij de OKF, een samenwerkingsverband tussen Haimé Consult en Mirai Zorgvernieuwing.

Directie Haimé Consult BV: Monica Haimé, kerndocente OKF

Directie Mirai Zorgvernieuwing: Mona van de Steeg, kerndocente OKF

Gastdocenten: de docenten die in opdracht van de kerndocenten gastlessen verzorgen tijdens de OKF.

Indien de klacht een situatie betreft aanhangende het opleidingsproces of de inhoud van opleiding of het gastdocentschap van een gastdocent kan gebruik worden gemaakt van het evaluatieformulier, dat na afloop van elke opleidingsdag wordt verstrekt aan de deelnemers aan de OKF.  

De evaluatieformulieren worden na afloop van elke opleidingsdag beoordeeld door de kerndocenten en direct de volgende dag besproken in de groep en in geval van een specifieke klacht met een individuele indiener. Op basis van de uitkomst van deze bespreking wordt direct actie ondernomen in de vorm van bemiddeling, feedback of bijsturing van klager of beklaagde. 

Deelnemer kan een schriftelijke klacht indienen bij Mr. Marius Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) in geval de klacht betrekking heeft op de interpersoonlijke relatie met één of beide kerndocenten. De klacht kan zowel mondeling (030-737 0085) als schriftelijk worden ingediend (directeur NVTZ, Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht). Bij schriftelijke indiening is een zo concreet mogelijke omschrijving (naam, datum, gebeurtenis) van de situatie gewenst. Het oordeel van de directeur van de NVTZ is na behandeling van de klacht bindend voor de OKF. De eventuele consequenties van de klacht worden door de OKF binnen 4 weken afgehandeld.

Indien de klacht één van de docenten betreft, wordt de klacht in behandeling genomen door de niet-gelijknamige docent. Deze zal de klacht binnen 14 dagen na indiening met de cursist bespreken waarna een oplossingsrichting wordt voorgesteld. Beide partijen streven ernaar de klacht te bespreken met de beklaagde docent. Indien noodzakelijk beslist niet-gelijknamige docent in de situatie. Afhandeling van de klacht vindt plaats binnen 4 weken na indiening.

In alle situaties zal gehandeld worden vanuit de goede naam van de OKF. Vanzelfsprekend worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.
Komt er geen overeenstemming, dan kan een mediator worden ingeschakeld. Afhandeling van klachten vindt plaats binnen 4 weken. Advies van de mediator is bindend. 

Indien langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken na indiening van de klacht geïnformeerd over het uitstel, de argumentatie die ten grondslag ligt aan het uitstel en de termijn waarop de deelnemer uitsluitsel mag verwachten. Alle klachten worden bij voorkeur binnen een half jaar na afronding van de betreffende leergang afgehandeld. 

Klachten inclusief opvolgende correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar na afronding van de betreffende leergang.