Algemene Voorwaarden

Deelname voorwaarden / Algemene voorwaarden

Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de OKF betreffende het deelnemen aan scholingen (cursussen, trainingen, opleidingen, studiedagen, lezingen, workshops, events, symposia en congressen) van OKF die in het kader van educatie van zorgprofessionals door OKF, al dan niet in samenwerking met partners, onder de noemer OKF worden aangeboden.  
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door OKF.  


Aanmelding en bevestiging  
De overeenkomst met de deelnemer komt tot stand door ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde (online) inschrijving- of aanmeldingsformulier. 
Door (digitale) ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de algemene leverings-voorwaarden van OKF te kennen en te accepteren. 
De OKF kan contracteren met de individuele deelnemer of met de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. In geval van incompany opdrachten contracteert de OKF met de rechtspersoon c.q. organisatie die als opdrachtgever wordt aangemerkt.  
Na ontvangst van de bevestiging heeft de deelnemer een bedenktijd van 14 (veertien) dagen. Binnen deze termijn OKF de deelnemer zonder opgaaf van reden en zonder enige verplichting de cursus aanmelding annuleren.

Annulering  
Annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk (per post of e-mail) plaats te vinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. De OKF stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.  
De deelnemer is bij annulering na het verstrijken van de hierboven beschreven bedenktijd, de volgende kosten verschuldigd: 

- 28 dagen of langer voor de (start)datum: geen kosten
- 27 - 15 dagen voor de (start) datum: 50% van de kosten
- tot 14 dagen voor de (start) datum: 100% van de kosten. 

De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk of elektronisch gemeld vóór aanvang van de scholing. De deelnemer blijft in dit geval de gehele oorspronkelijke deelnemersprijs verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging 
In geval de deelnemer na aanvang van een scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.  
Bij tussentijdse beëindiging van de scholing bestaat niet het recht tot het zenden van een plaatsvervanger.   

Programmawijzigingen 
De OKF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma van een scholing, dan wel de scholing af te gelasten of data te wijzigen. De deelnemers worden daarvan onverwijld op de hoogte gesteld.  
Bij afgelasting zullen de reeds betaalde kosten worden gerestitueerd binnen 14 dagen na afgelasting.
Indien daartoe door de OKF voldoende reden aanwezig wordt geacht kan de OKF besluiten (een gedeelte van) de scholing op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.  

Aansprakelijkheid 
De OKF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelname aan een scholing of door afgelasting of uitstel van een scholing ontstane schade.  

Weigering 
De OKF heeft om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.  
Bij wanbetaling heeft de OKF het recht de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het scholingsprogramma van de OKF.  
De OKF behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een scholing te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. De OKF neemt altijd persoonlijk contact op als de deelnemer zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt. 

Prijzen en betaling 
De prijzen voor scholingen zijn, tenzij anders aangegeven, altijd inclusief de kosten van studiemateriaal (syllabi, deelnemersmappen) en kosten van koffie/thee en eventueel lunch. Voor de leergang OKF is tevens diner en overnachting inclusief. 
Genoemde prijzen zijn in euro’s.  

De kosten voor een scholing worden vooraf gefactureerd of via een machtiging geïncasseerd. De factuur dient binnen 30 dagen te zijn voldaan. Indien de deelnemer of opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt de OKF zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de scholing. De deelnemer of opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.  
De prijsuitingen in gepubliceerde brochures, folders en andere communicatiemiddelen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. De OKF heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een scholing de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden. Indien een scholing wordt afgelast en naar een latere datum wordt verschoven, is de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing.  

Privacy  
De persoonsgegevens van een deelnemer worden gebruikt voor het samenstellen van een deelnemerslijst en voor het relatiebestand van OKF.  
Het relatiebestand van OKF wordt door de OKF gebruikt om relaties op de hoogte te houden van het scholingsprogramma, voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht.  
Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Het instituut, haar medewerkers en docenten verplichten zich allen tot geheimhouding over bedrijfsgevoelige informatie aangaande bedrijfsprocessen, klantengroepen en strategieën. 

De OKF verstrekt zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan een werkgever over resultaten, gedrag, presentie en dergelijke.  

Klachtenregeling  
Voor klachten heeft de OKF een klachtenreglement. 
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 

Bewijs van deelname  
Een deelnemer aan een scholing heeft recht op een bewijs van deelname indien de deelnemer meer dan 80% van de activiteit heeft gevolgd en/of de activiteit succesvol heeft afgesloten, dat ter beoordeling van de docent.  

Intellectueel eigendom 
Het is niet toegestaan documentatie van scholingen zonder toestemming van OKF te (laten) exploiteren, te verveelvoudigen of te openbaren. Het maken van beeld- en geluidsopnamen tijdens scholingen is verboden. 

De OKF is een zelfstandige opleiding die vanuit Haimé Consult BV wordt uitgevoerd en beschermd.

November 2019